Året skogsägare 2019

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att entreprenören har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Leif Hellgren Norrbys Ganthem

Motivering:
Leif driver på sina 76 hektar ett målinriktat skogsbruk för en allt bättre åldersfördelning och hög produktion. Han är mycket kunnig och väl medveten om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte. LRF ungdom ges tillfälle att nominera lämpliga kandidater.

Priset i år går till:

Annika Hansson Hellgren Ansarve Tofta, ungdomspriset

Motivering:
Annika tog motorsågskörkort 2018 och har sedan gallrat och röjt ungskogar på sina föräldrars fastighet med stor iver och entusiasm. Hon hinner med skogsarbetet utöver sina övriga sysslor på gården som mjölkning m.m.