Bidrag

Lövskogsskötsel och skogsbilvägar

Liljewalchska skogsmedlen skola användas till befordran av skogskulturen inom Gotlands län. För sådant ändamål skola medlen företrädesvis användas för det enskilda skogsbrukets utveckling och förkovran genom bidrag till olika skogsvårdande åtgärder eller till upplysningsverksamhet. Lövskogens bestånd på Gotland må härvid särskilt beaktas.

Skogsbilvägar
Bidrag till bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för skogsbilvägar. Många av skogsbilvägarna på Gotland är i behov av upprustning. En av svårigheterna för att komma igång med detta arbete är  avsaknad av instrument för rättvis fördelning av underhållskostnader.

För närvarande finns ingen möjlighet att få vare sig EU-bidrag eller annat bidrag till bildande av gemensamhetsanläggningar och samfällighets-föreningar för skogsbilvägar. 

Styrelsen för Liljewalchska stiftelsen, skogsmedlen har beslutat om följande:

  • Att stiftelsen bidrar med 50 % av kostnader för bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för skogsbilvägar.
  • Att stiftelsen i mån av tid och kapacitet kan bistå med gratis hjälp med förslag till kostnadsfördelning samt rådgivning angående mindre till- eller ombyggnad av vägen

Lövskogsskötsel
För ädellövskog finns för närvarande förmånliga statliga medel att söka. Stödet från Liljewalchska stiftelsen inriktar sig därför på de så kallade triviala lövträden. Till exempel björk, al, asp, poppel, pil. Undantaget är salixarter för plantering av energiskog på jordbruksmark.

Mot denna bakgrund avser Liljewalchska skogsmedlen att bidra med plantkostnaden exklusive moms, dock högst 7 kr per planta, för plantering av lövskog. Maxbelopp per brukningsenhet är bestämt till 25 000 kr.

Bidraget är inriktat på produktionsskog och är tillgängligt endast för privatskogsbruket.

Minsta areal är 0,5 hektar och marken skall vara lämplig för trädslaget.

Blankett för ansökan om bidrag till lövskogsskötsel >>>