Skogen

NamnlösAv de 2800 hektar som stiftelsen förvaltar utgörs runt 2300 hektar av produktiv skogsmark.

Fastigheterna är fördelade över 17 socknar, från Fleringe i norr till Sundre i söder.

På Gotland är tillväxten ca 3,3 m3sk/ha och år. Tall är det dominerande trädslaget med sina 72%, gran utgör det näst vanligaste trädslaget med 14 % och löv står för resterande 14%.

För Liljewalchska är motsvarande siffror; tillväxt 3,2 m3sk/ha och år och medelbonitet på 3,1. Tall utgör 88 %, gran 9% och löv 3 %.

Det kan synas vara lite, men lägg märke till att tillväxten är högre än boniteten! Det beror på att vi har relativt stora arealer på väg in i åldrar där produktionen är som högst, mellan 40 och 60 år.

Under kommande tioårsperiod kommer vi att avverka cirka 4000 m3sk per år, varav drygt hälften i gallringar. Under tiden växer skogen vidare med drygt 7000 m3sk per år. Slutresultatet för perioden beräknas innebära en höjning av virkesförrådet från 95 m3sk per hektar till 109!

Fjorton kubikmeter låter kanske inte så häftigt, men på 2260 hektar blir det över trettiotusen värdefulla kubikmeter!