Inger och Ulf prisas för sin skog

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag.

Priset går i år till:

Inger och Ulf Arvidsson Lindarve Ekeby

Motivering: Inger och Ulf driver tillsammans skogsbruket på Lindarves 86 hektar. Fastigheten har bra bonitet och en ovanligt gynnsam åldersfördelning. Det sistnämnda beror på att även tidigare ägare haft stort intresse för skogen.

Ulf och Inger utför själva all plantering, röjning och första gallring. Just dessa arbeten är grunden för ett uthålligt skogsbruk, men också den del som kostar mest. Inger har körkort (AB) för motorsåg och röjsåg. Ulf har fler bokstäver på sitt motorsågskort, men än så länge inte körkort för röjsåg!

De är mycket värdiga mottagare av årets pris!